Monday, April 26

శ్రీ కామాక్షి దేవి కైవార గద్యము


నెల్లూరు జిల్లా "జొన్నవాడ "లో వెలసిన "శ్రీ కామాక్షి అమ్మణ్ణి "యొక్క కైవార గద్యము. ఇటీవల కాలం లో అచ్చటదొరుకుతున్న పుస్తకములలో కూడా ఈ గద్యము ప్రచురితము కావడంలేదు. మా అత్తయ్యగారి ద్వారా నేను ఈగద్యమును నేర్చుకొన్నాను. మీ అందరితో కూడా పంచుకొంటున్నాను.


శ్రీ కామాక్షి అమ్మణ్ణి కైవార గద్యము


శ్రీమన్ మహాదేవ హృద్పంజ శ్రీరమే మధ్యమే ఆదిశక్తి మహాకాళికే భక్త లోకేష్ట సంధాయికే, నిత్యబిందు, త్రికోణాష్టాది, షట్చక్ర, సింహాసనోద్యాత మానాత్మికే, పుణ్యమర్యోక్త రాభీల, దుర్వార గర్వ ప్రతిధ్వంసకే, మాతృకావర్ణ రూప, ప్రసిద్దోరుకూటాత్మికే, సర్వ మంత్రాత్మికే, సర్వ తంత్రాత్మికే, రత్న తాటంక యుగాన్వితే, ఆదియేతేశ, వాణీశ, నాగేశ, యక్షేశ, నానామునివ్రాత సంపూజితే, కాల ఖంఠాతరంగ, ప్రమోదపదే, శ్రీపదే, కృర సంభాది, సురాసుర కర్వ, ప్రవిధ్వంసకే, కామలోభాది, దుర్భావన, మూలవిచ్చేధిని, శిష్టసంరక్షిని, దుష్టసంహారిణి, సర్వవిద్రావిని, సర్వసంమాణిన్ని, భక్తసందోహ, వాంఛాఫల భవ్య చింతామణి, శ్రీ జనన్మోహిని, కామ సంజీవిని, శాంభవి, అంబ, శ్రీ రాజరాజేశ్వరి, గౌరీ, కారుణ్యరత్నాకరి, నీదు నామంబు , నీ భక్తుల్లెల్లప్పుడున్, కీర్తనల్ చేసి, సర్వార్ధముల్ పొందుచున్నారుగా, పాపరాహిత్యమున్గాంచుచున్నరుగా , పావనంబైన పెన్నానది తీర , సుశ్వేత గీర్యైంక, శ్రీమాన్ విరాజిల్లు, శ్రీయజ్ఞ వాటి ప్రదేశంబునన్, సుప్రసిద్దోతత్పల జన్మభూమిన్, జగత్ క్షేమం సంధాయినిగా నిల్చి, భక్తాలిన్ బ్రోచుచున్నావు గాదే, మాతంబ, సదా సర్వ రోగాదులన్, సర్వ కష్టాదులన్, సర్వ భూత గృహొద్విగ్ భాదల్, నివారించుచున్, జన్మ సాఫల్యమున్ చేయుచున్, పుత్రా వాంఛ ఫల వ్యాప్తియై, దూర దేశంబులందు ఉండి, భక్తాళి యేతెంచి, తత్భక్తి సేయంగ, నవ్వారి కోర్కెల్ దమిన్ తీర్చు, నిత్య కళ్యాణముల్, నిత్య నైవేద్యముల్, నిత్య కైంకర్యముల్, నిత్య సంసేవనంబుల్, సదా పొందుటల్, గాంచవో, దేవి, జొన్నాడ కామాక్షి, నీ భక్త వర్గంబులో, వీని పోపోవుచిత్తున్, నిక్రుస్టాంతరంగూన్, దురాచార, దుర్భావన నిష్టు, లోక ప్రవిష్టు, యొక భక్తుండుగా చేర్చి, దిక్కు లేనట్టి, దీనున్, అత్యల్ప భక్తిన్, వీక్షేపన్ గాంచి, యెట్లో భావాంభోది దాటింపగా చేయవే తల్లీ, దాస దాసన్, వోత్పాద, సాన్నిధ్య, సంసేవునిగా చేయవే, ఇష్ట కామ్యార్ధ సిద్దిగా జేయవే, తల్లీ, సర్వ యోగేశ్వరి, సర్వ లోకేశ్వరి, సర్వ భూతేశ్వరి, సర్వ సిద్దేశ్వరి, సర్వ భాష్యమయి, మృడాని నమస్తే నమః.
జొన్నవాడ (నెల్లూరు జిల్లా)
లో
శ్రీ కామాక్షి అమ్మణ్ణి ఆలయం

1 వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన..:

Anonymous said...

thnk u much gayathri..nenu epudu vinaledu ee gadyam ni...andharitho share chesinandhuku danyavaadamulu..