Saturday, October 4

దశర ఏడవరోజు ..శ్రీ దుర్గాదేవి అవతారం

అమ్మలగన్నయమ్మ ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ చాల పె
ద్దమ్మ
సురారులమ్మ కడుపారడి బుచ్చినయమ్మ తన్నులో
నమ్మిన
వేల్పుటమ్మల మనంబుల నుండెడి యమ్మ దుర్గ మా
యమ్మ
కృపాబ్ధి యీచ్చుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదుల్


రోజున అమ్మవారి యొక్క "ఓం దుం దుర్గాయై నమః " అను మంత్రమును 108 సార్లు జపిస్తే మంచి ఫలితం లబిస్తుంది.


0 వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన..: