Thursday, August 26

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం


ఉపాసకానాం యదుపాసనీయముపాత్తవాసం వటశాఖిమూలే |
తద్ధామ దాక్షిణ్యజుషా స్వమూర్త్యా జాగర్తు చిత్తే మమ బోధరూపం || 1||

అద్రాక్షమక్షీణదయానిధానమాచార్యమాద్యం వటమూలభాగే |
మౌనేన మందస్మితభూషితేన మహర్షిలోకస్య తమో నుదంతం || 2||

విద్రావితాశేషతమోగణేన ముద్రావిశేషేణ ముహుర్మునీనాం |
నిరస్య మాయాం దయయా విధత్తే దేవో మహాంస్తత్త్వమసీతి బోధం || 3||

అపారకారుణ్యసుధాతరంగైరపాంగపాతైరవలోకయంతం |
కఠోరసంసారనిదాఘతప్తాన్మునీనహం నౌమి గురుం గురూణాం || 4||

మమాద్యదేవో వటమూలవాసీ కృపావిశేషాత్కృతసన్నిధానః |
ఓంకారరూపాముపదిశ్య విద్యామావిద్యకధ్వాంతమపాకరోతు || 5||

కలాభిరిందోరివ కల్పితాంగం ముక్తాకలాపైరివ బద్ధమూర్తిం |
ఆలోకయే దేశికమప్రమేయమనాద్యవిద్యాతిమిరప్రభాతం || 6||

స్వదక్షజానుస్థితవామపాదం పాదోదరాలంకృతయోగపట్టం |
అపస్మృతేరాహితపాదమంగే ప్రణౌమి దేవం ప్రణిధానవంతం || 7||

తత్త్వార్థమంతేవసతామృషీణాం యువాఽపి యః సన్నుపదేష్టుమీష్టే |
ప్రణౌమి తం ప్రాక్తనపుణ్యజాలైరాచార్యమాశ్చర్యగుణాధివాసం || 8||

ఏకేన ముద్రాం పరశుం కరేణ కరేణ చాన్యేన మృగం దధానః |
స్వజానువిన్యస్తకరః పురస్తాదాచార్యచూడామణిరావిరస్తు || 9||

ఆలేపవంతం మదనాంగభూత్యా శార్దూలకృత్త్యా పరిధానవంతం |
ఆలోకయే కంచన దేశికేంద్రమజ్ఞానవారాకరవాడవాగ్నిం || 10||

చారుస్మితం సోమకలావతంసం వీణాధరం వ్యక్తజటాకలాపం |
ఉపాసతే కేచన యోగినస్త్వాముపాత్తనాదానుభవప్రమోదం || 11||

ఉపాసతే యం మునయః శుకాద్యా నిరాశిషో నిర్మమతాధివాసాః |
తం దక్షిణామూర్తితనుం మహేశముపాస్మహే మోహమహార్తిశాంత్యై || 12||

కాంత్యా నిందితకుందకందలవపుర్న్యగ్రోధమూలే వస - న్కారుణ్యామృతవారిభిర్మునిజనం సంభావయన్వీక్షితైః | మోహధ్వాంతవిభేదనం విరచయన్బోధేన తత్తాదృశా దేవస్తత్త్వమసీతి బోధయతు మాం ముద్రావతా పాణినా || 13||

అగౌరగాత్రైరలలాటనేత్రైరశాంతవేషైరభుజంగభూషైః |
అబోధముద్రైరనపాస్తనిద్రైరపూర్ణకామైరమరైరలం నః || 14||

దైవతాని కతి సంతి చావనౌ నైవ తాని మనసో మతాని మే |
దీక్షితం జడధియామనుగ్రహే దక్షిణాభిముఖమేవ దైవతం || 15||

ముదితాయ ముగ్ధశశినావతంసినే భసితావలేపరమణీయమూర్తయే |
జగదీంద్రజాలరచనాపటీయసే మహసే నమోఽస్తు వటమూలవాసినే || 16||

వ్యాలంబినీభిః పరితో జటాభిః కలావశేషేణ కలాధరేణ |
పశ్యఁల్లలాటేన ముఖేందునా చ ప్రకాశసే చేతసి నిర్మలానాం || 17||

ఉపాసకానాం త్వముమాసహాయః పూర్ణేందుభావం ప్రకటీకరోషి |
యదద్య తే దర్శనమాత్రతో మే ద్రవత్యహో మానసచంద్రకాంతః || 18||

యస్తే ప్రసన్నామనుసందధానో మూర్తిం ముదా ముగ్ధశశాంకమౌలేః |
ఐశ్వర్యమాయుర్లభతే చ విద్యామంతే చ వేదాంతమహారహస్యం ||19||


||
దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం సంపూర్ణం ||

0 వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన..: