Monday, September 27

దక్షిణామూర్తి శ్లోకాలు


మన్ధస్మితం స్పురితముగ్ధ ముఖారవిందం
కందర్పకోటి శతసుందర దివ్య మూర్తిం
ఆతమ్రకోమల జటాఘటితేందు రేఖాం
ఆలోకయే వటతటీ నిలయం దయాళుం

వటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం
సకలముని జనానాం జ్గ్యానాదాతార మారాత్
త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తి దేవం
జనన మరణ దు:ఖచ్చేద దక్షం నమామి


విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన నగరి తుల్యం నిజాన్తర్గతం
పశ్యనాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యధా నిద్రయా
యః సాక్షాత్కారుతే ప్రభోధ సమయే స్వాత్మాన మేవాద్వయం
తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


బీజస్యాంత రివాంకురో జగదితం ప్రాగ్యార్వికల్పం పునః
మాయాకల్పిత దేశకాల కలనా వై చిత్ర చిత్రీకృతం
మాయావీవ విజ్రుమ్భయత్యపి మహాయోగీవ యః స్వేచ్చయా
తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


యస్యైవ స్పురణం సదాత్మాక మసత్కల్పార్ధకం భాసతే
సాక్షాత్ తత్వమసీతి వేదవచ సాయోభోద యత్యాశ్రితాన్
యసాక్షాత్కారణాద్భవేన్న పునరావృత్తిర్భవామ్భోనిధవ్
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

నానా చిత్ర ఘట్తోధరస్థిత మహాద్వీప ప్రభాభాస్వరం
జ్గ్యానం యస్యతు చక్షురాదికరణ ద్వారః బహిస్పందతే
జాన మీతి యమేవభాన్తమను భాత్సే తత్సమస్తం జగత్
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

దేహం ప్రానమపీన్ద్రియణ్యాపి చలాం బుద్ధించ శూన్యం విదు:
స్త్రీ బాలాన్త జడోప మాస్వహమితి భ్రాంత భ్రుశం వాదినః
మాయ శక్తి విలాస కల్పిత మహా వ్యామోహ సంహారినే
తస్మై శ్రీ గురు మూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

రాహుగ్రస్త దివాకరేన్దుసదృశో మాయా సమాచ్చాదనాత్
సన్మాత్రః కరుణోప సంహరణతొయో భూత్సు ఘుప్తః పుమాన్
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రభోధసమయే స్వాత్మాన మేవాద్వయం
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

బాల్యాదిశ్వపి జాగ్రదాదిషుతదా సర్వాస్వ వస్తాస్వపి
వ్యావ్రుత్త స్వనువర్తమాన మహామిత్యన్తః స్పురంతసదా
స్వాత్మానం ప్రకటీకరోతి భజతాం యో భద్రయా ముద్రయా
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామి సంభందతః
శిష్యాచార్య తయాతదైవ పితృపుత్రాద్యాత్మనా భేదతః
స్వప్నే జాగ్రతి వేఏష పురుషో మాయా పరిబ్రామితః
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

భూరంభాంస్య నలోనిలోమ్బర దోహిమాంశు:పుమాన్
ఇత్యాభాతి చరాచారాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యాష్టకం
నాన్యాత్కిన్చన విద్యతే విమ్రుశతాం యస్మాత్పరస్మాదిభో:
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే

సర్వాత్వత్మమితి స్పుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే
తేనాస్య శ్రవణాత్తదర్ధమన నాధ్యానాత్య సంకీర్తానాత్
సర్వాత్వాత్మ మహా విభూది సహితం స్యాదీస్వర్త్వం స్వతః
సిద్దే తత్పునరష్టధా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతం

శ్రీమద్గురో నిఖిల వేద సిరోనిఘూడ
బ్రహ్మాత్మ భోధ సుఖ సాంద్ర తనో మహాత్మాన్
శ్రీ కాంత వాక్పది ముఖాఖిల దేవసంఘాన్
స్వత్మావ భోధకా పరేశా నమో నమస్తే

ఓం నమః
ప్రణవార్దాయ శుద్ద జ్గ్యానైక మూర్తయే
నిర్మలాయ ప్రసాన్తాయ దక్షిణామూర్తయే నమః

గురవే సర్వలోకానం భిషజే భావరోగినాం
నిధయే సర్వవిధ్యానం దక్షిణామూర్తయే నమః

ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తి భేద విభాగినే
వ్యోమవత్యాప్త దేహయా దక్షిణామూర్తయే నమః


ఓం శ్రీ సద్గురు పరబ్రహ్మనే నమః


0 వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన..: