Thursday, January 20

లలిత సహస్రనామం ( ప్రతి పద అర్ధం )(1-13)

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రేనమః

1. ఓం శ్రీమాత శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ
చిదగ్ని కుండసంభూత దేవకార్య సముద్యత

శ్రీమాత : శ్రీదేవి అను ప్రసిద్ధనామముగల జగన్మాత , సమస్త సృష్టికి మూలమైనది.
శ్రీ మహారాజ్ఞీ : మహారాణి, సమస్త లోకములను పరిపాలించుచున్నది.
శ్రీమత్ -సింహసనేశ్వరి : సింహాసనమును అధిష్టించి దుష్ట శిక్షణ చేయునది.
పై మూడు నామముల వలన లలిత దేవి సృష్టి , స్థితి, లయ కారిణి అని తెలియుచున్నది.
చిదగ్ని కుండసంభూత : జ్గ్యానము అను అగ్ని కుండమున పుట్టినది.
దేవకార్య సముద్యతా : దేవతల పని చేయుటకు పూనుకొన్నది. ( దేవతల పని అనగా ఆధ్యాత్మిక సాధన)
2 ఉద్యద్భాను సహస్రాభ చతుర్బాహు సమన్విత
రాగాస్వరుప పాశాడ్యా క్రోధా కారంకుశోజ్జ్వల
ఉద్యద్భాను సహస్రాభ : ఉదయించిన వేయి సూర్యుల వెలుగు కలిగినది.
చతుర్బాహు సమన్విత : నాలుగు బాహువులు కలిగినది.
రాగాస్వరుప పాశాడ్యా : అనురాగమే పాశముగా కలిగినది.
క్రోధాకారంకుశోజ్జ్వలా : క్రోదమును అంకుశంగా కలిగినది.
3. మనోరూపేక్షు కోదండా పంచ తన్మాత్ర సాయకా
నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మండమండల

మనోరూపేక్షు కోదండ : మనసే విల్లుగా కలది పంచతన్మాత్ర సాయక : ముఖ, చంద్ర , అష్టమి , రస, గంధములు అను పంచ తన్మాత్రములను బానములుగా కలది. చంద్ర ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మాండ మండలా : తన ఎర్రన్ని కాంతి చే బ్రహ్మాండమంతయు నింపి వేసినది.
4. చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక లసత్కచ
కురువింద మణిశ్రేణి కనత్కోటీర మండిత

చంపకాశోక పున్నాగ : సంపెంగ, అశోక, పున్నాగ మొదలగు పుష్పములు
సౌగంధిక : సువాసనగల
లసత్కచ : తలకట్టు
కురవింద మణి : కురవింద అను పేరు గల ఎర్రని మణులు
శ్రేణి : వరుస
కనత్ కోటీర మండితా : ప్రకాశం తో కూడిన కిరీటము ధరించినది

5.
అష్టమిచంద్ర విభ్రాజ దళికస్తల శోభిత

ముఖచంద్ర కలంకాభ మృగనాభి విశేషక
అష్టమీ చంద్ర : అష్టమి నాటి చంద్రుడు
విభ్రాజ : ప్రకాశించు
దళికస్థల : నుదిటి భాగం
శోబిత : ప్రకాశం కలిగినది
ముఖ చంద్ర : చంద్రుని ముఖమునందు
కళంకాభ : మచ్చ
మృగనాభి విశేషక : కస్తూరి తిలకం దిద్దిన అందమైన ముఖము
6. వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణ చిల్లిక
వక్త్ర లక్ష్మి పరివాహ చలన్మీనాభ లోచన

వదనస్మర మాంగల్య : అందమైన కనుబొమ్మల తో కూడిన ముఖము
గృహ తోరణ : గృహమునకు అలంకరించిన మంగళ తోరణము వలె
చిల్లికా : అందమైన ముఖము కలది
వక్త్ర లక్ష్మీ పరీవాహ : ముఖ సౌందర్యం అనే ప్రవాహమున
చలన్మీనాభలోచన : చేపల వంటి అందమైన కనులు కలది

7. నవచంపక పుష్పాభ నాసదండ విరాజిత
తారా కాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసుర

నవచంపక పుష్పాభ : క్రొత్త సంపెంగ మొగ్గలు
నాసదండ విరాజితా : అందమైన నాసిక కలది
తారా కాంతి : నక్షత్రాల వెలుగు
తిరస్కారి : మించిన
నాసాభరణ : ముక్కెర (నాసిక ఆభరణం)భాసుర : ఆభరణం కలిగినది

8.కదంబ మంజరీ క్లుప్త కర్ణపూరమనోహర
తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండల

కదంబ మంజరీ క్లుప్త : కడిమిపూల గుత్తి చే అలకరించిన
కర్ణపూర మనోహర : అందమైన చెవులు కలది
తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండల : సూర్యచంద్రులను చెవికమ్మలుగా కలిగినది

9. పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూ:
నవవిద్రుమ బింబశ్రి న్యక్కారి దసన్నచ్చద

పద్మరాగశిలాదర్శ : పద్మరాగమణి (కెంపు) తో చేయబడిన అద్దములు
పరిభావి కపోలభూ : కెంపుల ప్రకాశం కంటే ఎక్కువ ప్రకాశం గల చెక్కిళ్ళు కలది
నవవిద్రుమ బింబశ్రీ న్యక్కారి రదనచ్చదా : క్రొత్త పగడము ను మించిన అందమైన యెర్రని పెదవులు కలది.
10. శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వల
కర్పూర వీటికామోద సమాకర్ష దిగంతర
శుద్ధవిద్యాంకురాకార : శ్రీవిద్య అనబడు షోడశీ మంత్రములోని పదునారు బీజాక్షరాలు
ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్వల : తెల్లని ప్రకాశవంతమైన పలువరుస కలది
కర్పూరవీటికామో : కర్పూర తాంబూల సువాసనలు
సమాకర్షదిగంతరా : నలుదిక్కులను ఆకర్షించునది.
11 నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్త్సిత కచ్ఛపి
మందస్మిత ప్రభాపుర మజ్జత్కామేశ మానస

నిజసల్లాప మాధుర్య : తన పలుకుల మాధుర్యము చేత
వినిర్భర్త్సిత కచ్ఛపీ : సరస్వతీదేవి వీణా నాదమును జయించునది
మందస్మిత : చిరునవ్వులు
ప్రభాపూర : కాంతి
మజ్జత్ : వశము చేసుకొను
కామేశ : కామేశ్వరుడు
మానసా : మనసును జయించునది.
12 అనాకలిత సాదృశ్య చుబుకశ్రి విరాజిత
కామేశ బద్ధమాంగాల్య సూత్ర శోభిత కంధర

అనాకలిత సాదృశ్య : పోల్చుటకు సాద్యముకాని
చుబుక శ్రీ విరాజితా : అందమైన గడ్డము (చుబుకము) కలది
కామేశ బద్ధ : కామేశ్వరుని చే
మాంగల్య సూత్ర : మంగళ సూత్రము
శోభిత : శోభిల్లుచున్న
కంధరా : కంట్టము కలది
13. కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్విత
రత్నగ్రైవేయ చింతాక లోలముక్త ఫలాన్విత

కనకాంగద కేయూర : బంగారు బుజ కీర్తులతోను (వంకీలతో) కమనీయ : చూడచక్కని
భుజాన్వితా : భుజములు కలది
రత్న గ్రైవేయ : రత్నములు పొదిగిన
చింతాక : చింతాకు పతకము
లోల ముక్తా ఫలాన్వితా : ముత్యాల జాలర్లు

2 వినదగు నెవ్వరు చెప్పిన..:

Anonymous said...

tharakanthi tiraskari correct cheyyandi dwijapankthi ani undi

గాయత్రి said...

ధన్యవాదములు..